ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΕΠ-Κ

Βασικές προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή μια εταιρεία στο ΕΤΕΠ-Κ είναι:

 • Η εταιρεία να δραστηροποιείται στο χώρο της τεχνολογίας και να υπάρχει συνεργασία ή προοπτική συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα και κυρίως με το ΙΤΕ
 • Να είναι βιώσιμη και να έχει προοπτικές ανάπτυξης,οι οποίες θα τεκμηριώνονται
 • Να υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα καλύπτει τους στόχους της εταιρείας, πληροφορίες για την αγορά και τον ανταγωνισμό, κόστη και χρηματοροές
 • Να υπάρχει δέσμευση των στελεχών της ότι θα ασχοληθούν προσωπικά με την ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ αναγκών της επιχείρησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Πάρκο

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν :

 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • Σύντομο Επιχειρηματικό Σχέδιο

Για να γίνει δεκτή μια επιχείρηση στο ΕΤΕΠ-Κ, θα πρέπει να είναι καινοτόμα, να έχει τεχνολογικό προσανατολισμό και να μη ρυπαίνει το περιβάλλον.

Η αίτηση, αφού εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ, προωθείται στο ΔΣ του ΙΤΕ για τελική έγκριση σε διάστημα λιγότερο των 3 μηνών. Η εγκατάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Περίληψη
 2. Περιγραφή της Δραστηριότητας
  1. Σκοπός
  2. Συγκριτικά πλεονεκτήματα
 3. Προϊόν/Υπηρεσία
  1. Περιγραφή
  2. Διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος / Υπηρεσίας
  3. Εμπόδια εισόδου στην αγορά
 4. Διανοητική Ιδιοκτησία
  Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άλλα μέσα προστασίας, Τεχνογνωσία
 5. Ανάλυση Αγορά
  Μέγεθος, ρυθμός ανάπτυξης, χαρακτηριστικά, τομείς.
 6. Ανταγωνισμός
 7. Πελάτες
 8. Μάνατζμεντ
  1. Ομάδα Διοίκησης
  2. Ανάγκες, προσωπικό, κίνητρα
 9. Λειτουργία της Επιχείρησης
  1. Παραγωγική διαδικασία, ποιότητα.
 10. Χρηματοδότηση
  1. Ανάλυση Χρηματοροών, προβλέψεις τριετίας
  2. Πηγές χρηματοδότησης
  3. Χρηματοδοτικό σχέδιο
 11. Παραρτήματα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ

Α. Γενικά Στοιχεία


Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Δ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΕΠ-Κ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΠ-Κ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠ Κ Α.Ε.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ