Δημοσιεύτηκε 2016

ο ΕΤΕΠ-Κ συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες, το οποίο αποσκοπεί στην ώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας, τη διεθνοποίηση και την ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το πρόγραμμα συμβάλλει στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη διαχειριστικών δεξιοτήτων για τα στελέχη των ΜΜΕ.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέοι και έμπειροι επιχειρηματίες. Οι Νέοι Επιχειρηματίες (ΝΕ) έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της ΕΕ και να εργαστούν για περίοδο από 1 μέχρι 6 μήνες μαζί με έναν έμπειρο μικρομεσαίο επιχειρηματία (Επιχειρηματία Υποδοχής ) στη δική του επιχείρηση.

Ο όγδοος κύκλος του προγράμματος ERASMUS ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ξεκίνησε από 1/02/2016 και διαρκεί έως 31/01/2018

Η ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κρήτης ΑΕ (Εταιρεία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου ΑΕ) ως τοπικό σημείο επαφής/Ενδιάμεσος Οργανισμός (ΕΟ)

Η διαχείριση του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο πραγματοποιείται από ένα δίκτυο ενδιάμεσων οργανισμών (ΕΟ) όπως εμπορικά επιμελητήρια, «εκκολαπτήρια» επιχειρήσεων ή άλλους οργανισμούς που στηρίζουν τις επιχειρήσεις και συμμετέχουν ήδη στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

Αυτοί οι οργανισμοί επιλέγονται για τη δημιουργία επαφών μεταξύ των νέων επιχειρηματιών και των επιχειρηματιών υποδοχής. Είναι τα τοπικά σημεία επαφής σας και το κύριο έργο τους είναι να διευκολύνουν την ανάπτυξη επιτυχημένων σχέσεων μεταξύ νέων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών υποδοχής. Για αυτό το σκοπό, προωθούν το πρόγραμμα, προσφέρουν πληροφορίες, επικυρώνουν τις αιτήσεις, κανονίζουν επαφές, εκδίδουν δεσμεύσεις και παρέχουν υποστήριξη για την παραμονή. Κάθε σχέση μεταξύ ενός νέου επιχειρηματία και ενός επιχειρηματία υποδοχής χρειάζεται δύο ΕΟ (ο ένας ως ΕΟ επαφής για το νέο επιχειρηματία και ο άλλος ως ΕΟ επαφής για τον επιχειρηματία υποδοχής), καθώς ο νέος επιχειρηματίας και ο επιχειρηματίας υποδοχής πρέπει να προέρχονται από διαφορετικές χώρες.

Δείτε εδώ τo Newsletter μας για το α’ εξάμηνο, Φεβρουάριος 2016-Ιούλιος 2016

Δείτε εδώ το Newsletter μας για το β’ εξάμηνο, Αύγουστος 2016-Ιανουάριος 2017

Δείτε εδώ το Newsletter μας για το γ’ εξάμηνο, Φεβρουάριος 2017-Ιούλιος 2017

Δείτε εδώ το Newsletter μας για το δ’ εξάμηνο, Αύγουστος 2017-Ιανουάριος 2018

Δείτε εδώ το φυλλάδιο για τον Νέο Επιχειρηματία

Δείτε εδώ το φυλλάδιο για τον Επιχειρηματία Υποδοχής