Παρέχουμε τις γνώσεις και τα εργαλεία για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας

Αξιολογήστε την καινοτομικότητα της επιχείρησης σας

Το SAT είναι ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης που βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιέχει ερωτήσεις οργανωμένες σε διάφορες κατηγορίες που περιγράφουν το προφίλ της επιχείρησης και με βάση τις απαντήσεις, αξιολογεί την καινοτομικότητα της, δηλαδή την ικανότητά της να εισάγει ή να δημιουργεί καινοτομίες και καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες.